Natječaj 30. 06. 2014.

30/06/2014

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta;
jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (bez zasnivanja radnog odnosa).

Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13).

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, presliku domovnice, presliku diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi i prijepis ocjena s prosjekom.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.