Natječaj 28. 11. 2014.

28/11/2014

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje NATJEČAJ

za izbor:

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika;

2. dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (bez zasnivanja radnog odnosa);

3. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija na određeno vrijeme;

4. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, za znanstveno područje prirodnih znanosti, na određeno vrijeme, za rad na projektu HRZZ-a, „Multi scale description of meso-scale domain formation and destruction“;

5. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija (bez zasnivanja radnog odnosa); 6. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika (bez zasnivanja radnog odnosa);

Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13), a pristupnici pod. točkom 1. i 2. i uvijete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti. Pristupnici pod točkom 4. pored općih uvjeta moraju ispunjavati i niže navedene obvezne uvjete i dodatne kriterije. Obvezni uvjeti: – doktorat znanosti iz područja prirodnih znanosti Dodatni kriteriji: – iskustvo u području rada na klasterima (linux sustavi); – poznavanje nekog od programskih jezika; – znanje iz molekularne fizike i biofizike; – sudjelovanje na konferencijama, predavanjima; – sudjelovanje u projektima popularizacije znanosti; – iskustvo u nastavi. Pristupnici pod točkom 1. i 2. uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u). Pristupnici pod točkom 3., 4., 5. i 6. uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina). Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.