Natječaj 11. 02. 2015.

11/02/2015

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

  1. jednog suradnika u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme do 1. 10. 2015.;
  1. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije (bez zasnivanja radnog odnosa);
  2. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika (bez zasnivanja radnog odnosa);

 

Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13).

Uvjeti za toč. 1.:

–          završen diplomski sveučilišni studij iz područja prirodnih znanosti, polje matematika (mag. struke, VSS)

–          radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;

Pristupnici pod toč. 1. uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrdu o radnom iskustvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici pod točkom 2. uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u).

Pristupnici pod točkom 3. uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve prijave dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.