Natječaj 12.06.2015.

12/06/2015

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:

1. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti pod A)1.:

– doktorat iz polja matematike

– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima matematike

– poželjno područje istraživanja u algebri

2. docenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti pod A)2.:

– doktorat iz polja strojarstva

– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz predmeta strojarstva, na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima

– poželjno područje istraživanja – opće strojarstvo (konstrukcije)

3. docenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenika s položaja prorektora-jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti pod A)3.:

– doktorat iz polja računarstva ili elektrotehnike ili matematike

– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima informatike/računarstva

– poželjno područje istraživanja: umjetna inteligencija, računalni vid, modeliranje i simulacije

B) za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž);

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH), a pristupnici pod točkama A) 1., 2. i 3. i uvijete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod točkama A) 1., 2. i 3. uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.

Pristupnici pod B) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.