Natječaj (30.09.2015)

30/09/2015

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:

A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
1. redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme na 30% od punog radnog vremena-jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod A)1.:
– doktorat iz polja fizike
– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima fizike
– poželjno područje istraživanja u fizici kondenzirane tvari, posebno nanofizike, ispitivanje elektronskih i transportnih svojstava nanosistema metodama baziranim na teoriji funkcionala gustoće.
2. izvanrednog profesora za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod A)2.:
– doktorat iz polja fizike
– istraživač R3 razine sa stupnjem karijere više od 10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima fizike
– poželjno područje istraživanja u fizici kondenzirane tvari
3. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-dva izvršitelja (m/ž);
Uvjeti pod A)3.:
– doktorat iz polja fizike
– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima fizike
– poželjno područje istraživanja, ili pod a) ili pod b),
a) u fizici tekućina, teorija integralnih jednadžbi,
b) u fizici elementarnih čestica, fizici kondenzirane tvari, u atomskoj i molekulskoj fizici ili metodici fizike

B) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
1. asistenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta;
2. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme za rad na projektu HRZZ-a „Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma“;
Uvjeti pod B)2.:
– doktorat iz polja fizike;

C) za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje:
1.docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž);

D) za izbor u naslovno suradničko zvanje:
1.asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž);
2.asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž);
3.asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, za predmet Statistička fizika I (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž);

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH), a pristupnici pod točkama A)1., 2. i 3. te C)1. i uvijete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
Pristupnici pod točkama A)1., 2. i 3. te C)1. uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.
Pristupnici pod B)1. te D)1. i 2. i 3. uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici pod B)2. uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, motivacijsko pismo, najmanje dva pisma preporuke.
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.