Natječaj [ 02.12.2015 ]

02/12/2015

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
1. redovitog profesora (znanstvenika povratnika), za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija -jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti:
– doktorat iz polja kemije
– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima kemije i interdisciplinarnih prirodnih znanosti
– poželjno područje istraživanja iz nanomaterijala, održivih materijala ili bionanotehnologije;

2. redovitog profesora – trajno zvanje, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo -jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti:
– doktorat iz polja računarstva
– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere više od 10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz područja arhitekture računala te interakcije čovjeka i računala na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima
– poželjno područje istraživanja iz umjetne inteligencije i interakcije čovjeka i računala.

3. redovitog profesora – trajno zvanje, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo -jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti:
– doktorat iz polja računarstva
– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere više od 10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz područja programiranja te tehnologija sustava e-učenja na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima
– poželjno područje istraživanja iz umjetne inteligencije i e-učenja.

B) za izbor u naslovno suradničko zvanje:
1.asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž);
2.asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž);
3.asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (bez zasnivanja radnog odnosa)-tri izvršitelja (m/ž);

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH), a pristupnici pod točkom A i uvijete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
Pristupnici pod točkom A uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.
Pristupnici pod točkom B uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.