Natječaj [ 17.02.2016 ]

17/02/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
1. redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod A)1.:
– doktorat iz polja matematike
– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima matematike
– poželjno područje istraživanja u matematici iz topologije i geometrije.

2. izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija, na neodređeno vrijeme-jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod A)2.:
– doktorat iz polja pedagogije
– istraživač R3 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju u području informatičkog obrazovanja
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave i nastavne prakse iz područja metodike nastave informatike, metoda istraživanja u obrazovanju, programiranja te struktura podataka i algoritama na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima

3. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, na neodređeno vrijeme-jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod A)3.:
– doktorat iz polja biologije
– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz molekularne biologije i genetike na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima
– poželjno područje istraživanja u području biljne molekularne stanične biologije, molekularne citogenetike, molekularne filogenije.

B) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
1. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme za rad na projektu HRZZ-a „Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma“;- jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod B)1.:
– doktorat iz polja fizike;
2. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme- dva izvršitelja (m/ž);
3. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme- jedan izvršitelj (m/ž);

C) za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje:
1.docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž);

D) za izbor u naslovno suradničko zvanje:
1.poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž);

E) za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto II. vrste – viši laborant na 50% od punog radnog vremena, na određeno vrijeme do prestanka korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena zaposlenice
Uvjeti pod E):
-završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizike
-jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-znanje rada na računalu.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH), a pristupnici pod A) i C) i uvijete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod A) i C) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.
Pristupnici pod B)1. uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, motivacijsko pismo, najmanje dva pisma preporuke.

Pristupnici pod B)2. i 3. i D)1. uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom (za B)2. i 3.), dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici pod E) uz prijavu prilažu: životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split, osim za natječaj pod B)1. za koji se prijave dostavljaju do 1. travnja 2016., te za natječaj pod E) za koji se prijave dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.