Jelena Pleština

28/02/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

 Split, 01. ožujka 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: JELENA PLEŠTINA

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA;

Smjer: TEORIJSKI;

Naziv diplomskog rada:

 

Usporedba aksiomatskog i strateškog pristupa pri rješavanju problema pregovaranja

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc. Damir Vukičević – predsjednik;
  2. Doc.dr.sc. Joško Mandić – član;
  3. Dr.sc. Tanja Vojković – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 02. ožujka 2016. godine u 1800 sati – Kampus, Soba B – 3 – 16