Antonija Mravak

29/02/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

 Split, 29. veljače 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: ANTONIJA MRAVAK

sveučilišni diplomski  studij: FIZIKA;

smjer: BIOFIZIKA;

Naziv diplomskog rada:

 

Eksperimentalna evolucija u crva C. elegans

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc. Jasna Puizina – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Paško Županović – član;
  3. Dr.sc. Nada Ilić – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 04. ožujka 2016. godine u 1200 sati – Kampus, Soba B – 3 – 56