Zrinka Markić

01/03/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

 Split, 01. ožujka 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG ISPITA

Kandidat: ZRINKA MARKIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA;

Smjer: Nastavnički;

Naziv diplomskog rada:

 

RAZVOJ INTERAKTIVNOG KVIZA IZ MATEMATIKE

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc. Andrina Granić – mentorica;
  2. Dr.sc. Jelena Nakić – članica;
  3. Doc.dr.sc. Nikola Marangunić član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 07. ožujka 2016. godine u 1400 sati – Kampus, Soba B – 2 – 75