Marina Pavičević

08/03/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

 Split, 08. ožujka 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG ISPITA

Kandidat: MARINA PAVIČEVIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA;

Smjer: Nastavnički;

Naziv diplomskog rada:

 

RAZVOJ IZOMETRIJSKOG EUKLIDSKOG PROSTORA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc. Gordan Radobolja – mentor;
  2. Prof.dr.sc. Saša Krešić Jurić – član;
  3. Doc.dr.sc. Jurica Perić član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 11. ožujka 2016. godine u 1200 sati – Kampus, Soba B – 3 – 68