Jelena Gudelj

24/03/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

 Split, 24. ožujka 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG ISPITA

Kandidat: JELENA GUDELJ

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA;

Smjer: Nastavnički;

Naziv diplomskog rada:

 

PROJEKTIVNA GEOMETRIJA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc. Snježana Braić – mentor;
  2. Doc.dr.sc. Joško Mandić– član;
  3. Aljoša Subašić , asistent – član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 30ožujka 2016. godine u 1100 sati – Kampus, Soba B – 3 – 68, Odjel za matematiku