Natječaj [ 30.03.2016 ]

30/03/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
1. redovitog profesora – trajno zvanje (znanstvenik povratnik) za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod A)1.:
– doktorat iz polja fizike
– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima fizike
– poželjno područje istraživanja: teorijska i eksperimentalna fizika

2. redovitog profesora za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod A)1.:
– doktorat iz polja fizike
– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima fizike
– poželjno područje istraživanja u fizici kondenzirane tvari, posebno kvantnim fluidima uz primjenu i razvoj kvantnih Monte Carlo simulacija;

3. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod A)1.:
– doktorat iz polja biologije
– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave održavanju nastave iz biologije stanice, virologije i botanike na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima
– poželjno područje istraživanja: biljna molekularna stanična biologija i biljna anatomija te fitopatologija.

 

B) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
1. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme – jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod B)1.:
– doktorat iz polja fizike
– poželjno područje istraživanja: nuklearna fizika

2. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme za rad na projektu HRZZ-a „Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma“;- jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod B)2.:
– doktorat iz polja fizike

3. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta- jedan izvršitelj (m/ž).

C) za izbor u naslovno suradničko zvanje:
1.poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž);

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH), a pristupnici pod A) i uvijete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
Pristupnici pod A) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.
Pristupnici pod B)1. i 2. i C)1. uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, motivacijsko pismo, najmanje dva pisma preporuke, a strani državljani koji su pristupnici pod B)1. i C)1., dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici pod B)3. uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.