Natječaj [ 04.04.2016 ]

07/04/2016

N A T J E Č A J
za upis u akademsku godinu 2015/2016 na poslijediplomski sveučilišni studij
„Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“
za usmjerenja
Biologija, Informatika, Kemija i Tehnika
za stjecanje akademskog stupnja doktor/ica znanosti.

1. UVJETI ZA UPIS

Na Natječaj se mogu prijaviti pristupnici koji pripadaju jednoj od sljedećih skupina:

Skupina I. pristupnici koji su završili:

 • sveučilišni dodiplomski ili diplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij nastavničkog smjera odgovarajuće struke
 • sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij inženjerskog ili istraživačkog smjera (dipl. ing. struke nakon četverogodišnjeg studija ili magistar struke nakon studija po Bolonjskom sustavu 3+2 ili integrirani studij 0+5), uz stečene pedagoške kompetencije u iznosu od 60 ECTS bodova.

Skupina II. pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti završetkom poslijediplomskog studija didaktike prirodnih znanosti.

Minimalna prosječna ocjena pristupnika tijekom prethodno završenih studija mora biti 4,0. Iznimno, Povjerenstvo poslijediplomskog studija može odobriti upis i kandidatima s prosječnom ocjenom manjom od 4,0 ali ne manjom od 3,5.

Pristupnik mora poznavati engleski jezik u mjeri koja osigurava neometano praćenje znanstvene literature (razina B2).

Pristupnik koji se prijavi na natječaj i ispunjava uvjete, pozvat će se na razgovor u cilju utvrđivanja motiviranosti i interesa u istraživanju odabranog usmjerenja, uz mogućnost provjere njegovih kompetencija. Temeljem navedenoga konačnu odluku o upisu pristupnika donosi Povjerenstvo poslijediplomskog studija.

2. BROJ PRISTUPNIKA, ŠKOLARINA I TRAJANJE STUDIJA
Upisna kvota je 20 studenata.
Školarina u prvoj godini studija iznosi 15.000 kuna.
Studij traje 3 godine i nosi 180 ECTS bodova.

Uz prijavu na Natječaj pristupnik prilaže navedenu dokumentaciju:

 1. Ovjerenu presliku diplome dodiplomskog odnosno diplomskog studija
 2. Prijepis ocjena dodiplomskog odnosno diplomskog studija s prosjekom ocjena
 3. Uvjerenje o stečenoj pedagoškoj komeptenciji u iznosu od 60 ECTS bodova
 4. Ovjerenu presliku diplome o stečenom stupnju magistra znanosti
 5. Prijepis ocjena magistarskog studija s prosjekom ocjena
 6. Dokaz o znanju engleskog jezika*
 7. Životopis s popisom objavljenih znanstvenih ili stručnih radova
 8. Rodni list
 9. Domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane
 10. Izjava pristupnika o načinu plaćanja studija (cjelokupni iznos ili semestralni obroci)
 11. Preporuku/e profesora i/ili potencijalnog mentora

*s kandidatima koji nemaju odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, obavit će se razgovor na engleskom jeziku

Obrazac za prijavu (PMFSTDRS_1) nalazi se na službenim mrežnim stranicama Fakulteta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se od 4. travnja do 4. svibnja 2016. godine

 1. osobno u tajništvu Fakulteta, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati
 2. poštom uz naznaku Natječaj za poslijediplomski sveučilišni studij – „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split.

PMF-PhD-Prijava-za-natjecaj