Natječaj [ 01.06.2016 ]

01/06/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

A) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
1. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme – jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod A)1.:
– doktorat iz polja kemije
– poželjno područje istraživanja: biokemijske analize hrane, istraživanja hlapljivih i biološki aktivnih spojeva u namirnicama

B) za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto:
1. stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme od dvije godine s mogućnošću produžetka za još dvije godine za rad na projektu HRZZ-a „Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma“- jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod B)1.:
– završen diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike
– upisana prva godina poslijediplomskog doktorskog studija fizike, s usmjerenjem relevantnim za istraživanja na HRZZ projektu
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

C) za izbor u naslovno suradničko zvanje:
1.poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod C)1.:
– doktorat iz polja fizike
– poželjno područje istraživanja: Zračenje antenskih sistema

2. asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (bez zasnivanja radnog odnosa)- tri izvršitelja (m/ž).

3. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (bez zasnivanja radnog odnosa)- jedan izvršitelj (m/ž).

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH).
Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, a pristupnici pod. točkama B1. i C2. i 3. uz prijavu prilažu i prijepis ocjena s prosjekom a pristupnici pod točkom B1 još i potvrdu o upisu na prvu godinu poslijediplomskog studija fizike.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.