Gordana Raos

15/06/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

 Split, 14. lipnja 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: RAOS GORDANA

Sveučilišni diplomski  studij: BOLOGIJA I KEMIJA;

Smjer: Nastavnički;

Naziv diplomskog rada:

 

FLORA ZIDINA SPLITSKOG PODRUČJA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc. Mirko Ruščić– predsjednik;
  2. Prof.dr.sc. Nada Bezić– članica;
  3. Izv.prof.dr.sc. Antonela Paladin – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 16lipnja 2016. godine u 1000 sati – Kampus, Predavaonica B – 1 – 08