Iva Budimir

21/06/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

 Split, 21. lipnja 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: IVA BUDIMIR

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA

Smjer: Teorijski

Naziv diplomskog rada:

 

MATRIČNI DIFERENCIJALNI RAČUN

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc. Snježana Braić– predsjednica;
  2. Dr.sc. Ivo Ugrina– članica;
  3.  Vesna Gotovac, asistentica – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 27lipnja 2016. godine u 1200 sati – Kampus, Soba BM – 3 – 68