Darija Močić

05/07/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

 Split, 05. srpnja 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: DARIJA MOČIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

Smjer: Nastavnički;

Naziv diplomskog rada:

 

Usporedba građe probavnog sustava u vrsta arbuna-rumenca Pagellus erythrinus L. i rumenca okana Pagrllus bogaraveo, Brünnich (Pisces:Sparidae)

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc. Ivana Bočina– predsjednica;
  2. Izv.prof.dr.sc. Valerija Dunkić– članica;
  3.  Dr.sc. Antonela Paladin – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 07srpnja 2016. godine u 1100 sati – Kampus, Soba B1 – 0 – 8