Toma-Ivo Škrobica

08/07/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

 Split, 08. srpnja 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: TOMA-IVO ŠKROBICA

Sveučilišni preddiplomski  studij: FIZIKE

 

Naziv završnog rada:

 

FORMIRANJE KAPLJICE KIŠE

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. prof.dr.sc. Paško Županović– predsjednik;
  2. Prof.dr.sc. Darko Koračin– član;
  3.  Doc.dr.sc. Hrvoje Mihanović – član;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 11. srpnja 2016. godine u 1300 sati – Kampus, Soba B3 – 54