Natječaj [ 20.07.2016. ]

20/07/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
1. izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti:
– doktorat iz polja računarstva
– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima informatike/računarstva iz umjetne inteligencije, objektno orijentiranog projektiranja i upravljanja znanjem
– poželjno područje istraživanja: edukacija informatike/računarstva, umjetna inteligencija

B) za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto:
1. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme za rad na projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ -jedan izvršitelj (m/ž).
Uvjeti:
– završen diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike
– upisana prva godina poslijediplomskog (doktorskog) sveučilišnog studija fizike, s usmjerenjem relevantnim za istraživanja na HRZZ projektu „Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma“
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad;
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

C) za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje:
1.docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti:
– doktorat iz polja matematike
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim sveučilišnim studijima matematike
– poželjno područje istraživanja: vjerojatnost i statistika

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH), a pristupnici pod A) i C) i uvijete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
Pristupnici pod A) i C) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.
Pristupnici pod B) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, potvrdu o upisu na prvu godinu poslijediplomskog (doktorskog) sveučilišnog studija fizike, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.