Marina Bilić

01/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

 Split, 01. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: MARINA BILIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: INFORMATIKA;

Smjer: Nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

BLOOMOVA TAKSONOMIJA ZNANJA U SUSTAVIMA E-UČENJA

 

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc. Ani Grubišić– mentorica;
  2. Divna Krpan– pred. – članica;
  3. Doc. dr. sc. Branko Žitko – član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 07. rujna 2016. godine u 1000 sati – Odjel za Informatiku, predavaonica B2-74