Željana Mudnić

02/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 05. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: ŽELJANA MUDNIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: NUTRICIONIZAM

 

 

Naziv završnog rada:

 

SUPLEMENTI U PREHRANI SPORTAŠA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Mladen Hraste– predsjednik;
  2. Dr.sc. Ivana Anđelić– članica;
  3. Doc.dr.sc. Viljemka Bučević-Popović – članica

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 08. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus  Soba B1-17