Tina Pavelin

06/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJA

Split, 06. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:  TINA PAVELIN

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

INVAZIVNE VRSTE MEKUŠACA U JADRANSKOM MORU

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Mate Šantić – predsjednik;
  2. Dr.sc. Sanja Puljas – članica;
  3. Izv.prof.dr.sc. Ivana Bočina– članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 09. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, predavaonica B-1-08