Ivana Tatarović

06/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 06. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:  IVANA TATAROVIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: NUTRICIONIZAM

 

 

Naziv završnog rada:

 

STEVIJA KAO PRIRODNI ZASLAĐIVAČ

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Viljemka Bučević Popović – predsjednica;
  2. dr.sc. Nenad Vuletić – član;
  3. .dr.sc. Barbara Soldo– članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 09. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, predavaonica B-2-06