Jelena Vuković

06/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

 Split, 06. srpnja 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: NIKOLA MUŠAN

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA;

smjer: nastavnički;

 

Naziv diplomskog rada:

 

FERMATOVI BROJEVI

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc. Borka Jadrijević– mentorica;
  2. Prof.dr.sc. Anka Golemac– članica;
  3. Dr. sc. Andrijana Ćurković – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 09. rujna 2016. godine u 1000 sati – Odjel za matematiku , predavaonica B3-68