Lara Šamadan

06/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 06. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: LARA ŠAMADAN

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

EVOLUCIJA Y KROMOSOMA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Ivica Šamanić– predsjednik;
  2. Prof.dr.sc. Jasna Puizina– članica;
  3. Željana Fredotović, asist– članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 12. rujna 2016. godine u 1100 sati – Kampus, predavaonica B2-18