Marija Šarić

06/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 02. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: MARIJA ŠARIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

POREMEĆAJI IZAZVANI NEDOSTATKOM VITAMINA B12

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Stjepan Orhanović– predsjednik;
  2. Mr.sc. Roko Vladušić– član;
  3. Dr.sc. Barbara Soldo – članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 12. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, predavaonica B2-06