Irena Petrović

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

 Split, 06. rujna 2016. g.

OBRANA PREDDIPLOMSKOG ISPITA

Kandidat: PETROVIĆ IRENA

Sveučilišni preddiplomski  studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA;

 

 

Naziv preddiplomskog ispita:

 

FOURIEROVI REDOVI

 

Povjerenstvo za obranu preddiplomskog ispita:

  1. Izv.prof.dr.sc. Nikola Koceić Bilan– mentor;
  2. Izv.prof.dr.sc. Borka Jadrijević– članica;
  3. Doc.dr. sc. Jurica Perić – član;

Vrijeme i mjesto obrane preddiplomskog ispita: 15. rujna 2016. godine u 1000 sati – Odjel za matematiku, Soba B-3-16