Ivana Žaper

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 02. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:  IVANA ŽAPER

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

ULOGA DOPAMINA U RAZVOJU OVISNOSTI

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Stjepan Orhanović – predsjednik;
  2. Doc.dr.sc. Renata Odžak – članica;
  3. dr.sc. Ivana Anđelić– članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 12. rujna 2016. godine u 1100 sati – Kampus, predavaonica B-2-06