Josipa Biluš

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 08. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: JOSIPA BILUŠ

Diplomski studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

Smjer: Nastavnički

 

Naziv diplomskog rada:

 

PRIMJENA ILIRSKOG BIOTIČKOG INDEKSA ( IBI ) NA KRŠKE TEKUĆICE SREDNJE DALMACIJE : RIJEKA JADRO

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc. Biljana Apostolska– predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Mate šantić– članica;
  3. Dr.sc. Antonela Paladin član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 13. rujna 2016. godine u 1300 sati – Kampus, soba B1-18