Krešimir Sudar

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 08. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: KREŠIMIR SUDAR

Sveučilišni preddiplomski  studij: INFORMATIKA I TEHNIKA;

 

 

Naziv završnog rada:

 

IZRADA INTERAKTIVNIH TESTOVA U ANGULAR OKRUŽENJU

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Ani Grubišić– mentorica;
  2. Doc.dr.sc. Branko Žitko– član;
  3. Divna Krpan, pred – članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 14. rujna 2016. godine u 1000 sati – Odjel za Informatiku, predavaonica B2-74