Maja Bilić

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 12. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:MAJA BILIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

VEZA IZMEĐU SPONTANIH KEMIJSKIH REAKCIJA I KONSTANTE RAVNOTEŽE

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Renata Odžak– predsjednica;
  2. Dr.sc. Matilda Šprung– članica;
  3. Dr.sc. Nenad Vuletić član;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 13. rujna 2016. godine u 1215 sati – Kampus, soba B2-06