Martina Martinović

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 09. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: ZRINKA ŠARIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: FIZIKA

 

 

Naziv završnog rada:

 

POLARIZACIJA DUGE

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr.sc. Mile Dželalija– predsjednik;
  2. Doc.dr.sc. Damir Kovačić– član;
  3. Dr.sc. Ivana Weber – članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 12. rujna 2016. godine u 0930 sati – Kampus, soba B3- 69