Mila Madunić

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 07. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:  MILA MADUNIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: INFORMATIKA

 

 

Naziv završnog rada:

 

RJEŠAVANJE PROBLEMA OTROVANOG VINA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Branko Žitko– mentor;
  2. Doc.dr.sc. Ani Grubišić– članica;
  3. Divna Krpan, pred – članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 14. rujna 2016. godine u 1030 sati – Odjel za informatiku, predavaonica B2-74