Milana Gujinović

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

 Split, 08. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: MILANA GUJINOVIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

Smjer: Nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

ODREĐIVANJE HLAPLJIVIH SPOJEVA RIBLJIH ULJA

 

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc. Ivaca Ljubenkov– predsjednik;
  2. Dr.sc. Barbara Soldo – članica;
  3. Doc. dr. sc. Vida Šimat -članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 12. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, Soba B-2-06