Natječaj [ 07.09.2016 ]

07/09/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

A) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
1. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme – jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti:
– doktorat iz polja matematike
– poželjno područje istraživanja: topologija i geometrija
B) za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto:
1. stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme od jedne godine – jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij iz područja prirodnih znanosti, polje matematika (mag. struke, VSS),
– radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH).
Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina). Pristupnici pod B)1 prilažu još i potvrdu o radnom iskustvu te prijepis ocjena s prosjekom.
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.