Nikolina Nikolić

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 02. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:  NIKOLINA NIKOLIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

POREMEĆAJI U SINTEZI KOLAGENA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Stjepan Orhanović – predsjednik;
  2. Mr.sc. Roko Vladušić – član;
  3. Dr.sc. Barbara Soldo– članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 12. rujna 2016. godine u 1200 sati – Kampus, predavaonica B-2-06