Tea Barić

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 08. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: TEA BARIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

KOMARCI-PRENOSITELJI BOLESTI

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Biljana Apostolska– predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Mate Šantić– član;
  3. dr.sc. Antonela Paladin – članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 13. rujna 2016. godine u 1100 sati – Kampus Soba B-1-8