Zrinka Šarić

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 07. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: ZRINKA ŠARIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA

 

 

Naziv završnog rada:

 

RJEŠAVANJE PROBLEMA SORTIRANJA PALAČINKI

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Branko Žitko– mentor;
  2. Doc.dr.sc. Ani Grubišić– članica;
  3. Divna Krpan, pred – članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 14. rujna 2016. godine u 1000 sati – Odjel za informatiku, predavaonica B2-74