Ana Silić

10/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 09. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: ANA SILIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

MEHANIZAM DJELOVANJA INZULINA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. prof.dr.sc. Maja Pavela-Vrančić– predsjednica;
  2. dr.sc. Barbara Soldo – članica;
  3. dr.sc. Ivana Anđelić – članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 15. rujna 2016. godine u 1030 sati – Kampus, soba B2-06