Petra Maleš

10/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 13. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:PETRA MALEŠ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

AGREGACIJA PROTEINA I NASTANAK NEURODEGENERATIVNIH BOLESTI

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. prof.dr.sc. Maja Pavela-Vrančić– predsjednica;
  2. Dr.sc. Ivana Opačak– članica;
  3. Dr.sc. Ivana Anđelić članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 15. rujna 2016. godine u 1130 sati – Kampus, soba B2-06