Tihana Krivić

10/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA POLITEHNIKU

Split, 09. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: TIHANA KRIVIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: INFORMATIKA I TEHNIKA

 

 

Naziv završnog rada:

 

PRIMJENA JOSEPHSONOVA EFEKTA U ELEKTRIČNOM MJERITELJSTVU

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. prof.dr.sc. Vedran Boras– mentor;
  2. Prof.dr.sc. Tomislav Matić– član;
  3. Doc.dr.sc. Vladimir Pleština – član;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 15. rujna 2016. godine u 1100 sati – Odjel za politehniku, soba B1-24