Anita Mustapić

14/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 13. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  ANITA MUSTAPIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

Smjer: nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

USPOREDBA HISTOLOŠKE GRAĐE PROBAVNOG SUSTAVA U SMOKVE LABRUS BIMACULATUS L. I KNEZA CORIS JULIS L. ( PISCES:LABRIDAE)

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc.  Ivana Bočina – predsjednica;
  2. Dr.sc. Antonela Paladin – članica;
  3. Dr.sc. Sanja Puljas – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 16. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, predavaonica B-1-08