Gloria Odak

14/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 13. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:GLORIA ODAK

Sveučilišni preddiplomski  studij: FIZIKA

 

 

Naziv završnog rada:

 

KVANTNI HILBERTOV HOTEL

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. prof.dr.sc. Leandra Vranješ Markić– predsjednica;
  2. Izv.prof.dr.sc. Željana Bonačić Lošić– članica;
  3. Dr.sc. Ivana Weber članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 16. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, soba B3-16