Jelena Burazin

14/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 13. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: JELENA BURAZIN

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

BOLESTI ŠKOLJKAŠA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr.sc. Mate Šantić – predsjednik;
  2. Dr.sc. Sanja Puljas –  članica;
  3. Doc.dr.sc. Ivica Šamanić  član;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 16. rujna 2016. godine u 0900 sati – Kampus, soba B1-08