Josipa Dragičević

14/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 14. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: JOSIPA DRAGIČEVIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: NUTRICIONIZAM

 

 

Naziv završnog rada:

 

PATOGENE BAKTERIJE IZ RODA PSEUDOMONAS U HRANI

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Ana Maravić – predsjednica;
  2. Doc.dr.sc. Elma Vuko –  članica;
  3. Dr.sc. Sanja Puljas  članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 16. rujna 2016. godine u 1100 sati – Kampus, soba B1-08