Ana Matijašević

16/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 13. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  ANA MATIJAŠEVIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: INFORMATIKA 

Smjer: nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

ESTETIKA U DIZAJNU INTERAKCIJA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Andrina Granić – mentorica;
  2. Dr.sc. Jelena Nakić– članica;
  3. Doc.dr.sc. Nikola Marangunić -član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 19. rujna 2016. godine u 1045 sati – Kampus, predavaonica B-2-75