Ivan Penović

16/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 13. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:IVAN PENOVIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: INFORMATIKA

 

 

Naziv završnog rada:

 

PERSONALIZIRANA KORISNIČKA SUČELJA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr.sc. Andrina Granić– mentorica;
  2. Dr.sc. Jelena Nakić– članica;
  3. Doc.dr.sc. Nikola Marangunić   – član;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 19. rujna 2016. godine u 1130 sati – Kampus, soba B2-75