Sara Vrsaljko

16/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 14. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:SARA VRSALJKO

Sveučilišni preddiplomski  studij: INFORMATIKA

 

 

Naziv završnog rada:

 

ALGORITMI TEMELJENI NA UMJETNIM IMUNOLOŠKIM SUSTAVIMA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Saša Mladenović– mentor;
  2.  Divna Krpan, pred.– članica;
  3. Goran Zaharija , asistent  – član;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 19. rujna 2016. godine u 0930 sati – Kampus, soba B2-74