Mia Rakušić

20/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 21. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  MIA RAKUŠIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

Smjer: nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

EKSPRESIJA GENA STANIČNOG ODGOVORA U mre11-2 MUTANTNOJ LINIJI ARABIDOPSIS THALIANA (L.) NAKON INDUKCIJE DVOLANČANIH LOMOVA DNA BELOMICNOM

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Ivica Šamanić – predsjednik;
  2. Prof.dr.sc. Jasna Puizina– članica;
  3.  Željana Fredotović , asistent-članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 22. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, predavaonica B-2-18